Forma za prijavu štete


Polja za unos podataka:
Podaci o osiguranju
Broj polise
Šifra prostora
Objedinjena naplata
Vrsta osiguranja
*Napomena: Ukoliko je uneta šifra prostora morate odabrati Objedinjenu naplatu i Vrstu osiguranja
Podaci o osiguraniku
Prijavu vršite kao Fizičko lice Pravno lice Stranac
Ime
Prezime
Naziv
JMBG

PIB

Ulica i broj

 
Mesto
Kontakt telefon
Email
Podaci o štetnom događaju
Mesto nastanka štete
Datum nastanka štete (dd.mm.gggg)
Opis štetnog događaja
GPS koordinata
Širina
O ' "
Dužina
O ' "
Podnosilac prijave